شبکه منتوران و مربیان

منتوران کسب و کار

مهندس ابوالفضل میرحسینی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

دکتر محمد مهدی لطفی

دکترای مهندسی صنایع

دکتر منصور ندافیون

دکترای کسب و کار