ایجاد شبکه تحقیق و توسعه

مرکز توسعه فناوری های نوین معدنکاری با هدف شناسایی و حل مسائل و چالش هایی که ماهیت فناورانه و نوآورانه دارند به تشکیل شبکه تحقیق و توسعه و رفع این نیازها می پردازد. در این راستا اقدامات زیر در دستورکار این مرکز قرار دارد:

  • تعریف و هدایت پروؤه های نوآوری و تحقیق و توسعه مورد نیاز صنعت
  • بررسی و رفع چالش ها و نیازهای صنایع از طریق تیم های تشکیل شده در شبکه تحقیق و توسعه
  • بررسی پروژه های درخواست شده از صنعت و انتخاب پژوهشگران مرتبط جهت انجام آن ها
  • بررسی امکان تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در رابطه با مشکلات صنعتی
  • ایجاد و به اشتراک گذاری بانک اطلاعاتی منابع علمی بین صنایع و شرکت ها
  • نظارت بر پژوهش های تحقیقاتی