مدیریت شبکه سرمایه گذاری

پر واضح است که گذر از مراحل اولیه تجاری سازی ایده نوآورانه و رسیدن به تکامل و سودآوری ، نیازمند سرمایه­گذاری به موقع و به اندازه بوده و این مساله یکی از ارکان مهم دوره رشد و بلوغ هر کسب و کاری است. لذا دسترسی به منابع مالی برای ایده های فناورانه و شرکت های نوپا همواره از مهمترین مشکلات پیش روی آن ها بوده است و مرکز توسعه فناوری های نوین دیاکو در راستای حمایت از تیم ایده ها و افراد پذیرفته شده در دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی به کسب سرمایه تیم ها و جذب منابع کمک نموده و با بهره مندی از شبکه سرمایه گذاران مجموعه سرمایه مورد نیاز را در اختیار تیم های پذیرفته شده قرار می دهد.