رادار زمین پایه

معرفی دستگاه

پایش لحظه‌ای و دقیق جابجایی دیواره‌های معدنی

رصد مؤثر جابجایی‌های پیشرونده

اعلام به موقع هشدار قبل از وقوع ریزش وسیع

استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی SAR

دقت تخمیـن در حـد میلی‌متـر

دامنه پوشش تا فاصله 4 کیلومتر

نصب و راه‌اندازی سریع

نظارت خودکار و قرائت از راه دور