استمینگ تراک

معرفی دستگاه

تأمین ویژگی‌های مناسب عملیات آتشباری

بهبود نتایج عملیات آتشباری

کاهش زمان گل‌گذاری نسبت به روش سنتی

گل‌گذاری بهینه و یکنواخت چال

افزایش کیفیت گل‌گذاری با کاهش خطای انسانی

افزایش ایمنی عملیات با کاهش افراد حاضر

قابلیت انجام عملیات در شرایط نامساعد جوی