امولشن تراک

معرفی دستگاه

تولید ترکیبات متفاوت مواد منفجره متناسب با شرایط عملیاتی محل انفجار

کاهش ریسک عملیات انفجار معدن

بهبود عملیات آتشباری

کاهش خطر عملیات به دلیل خودکار بودن

قابلیت عملیات به صورت خودکار و دستـی

امینی بالا به دلیل حمل مواد حساس نشده